ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ на личните данни на ползвателите на уебсайта на Исторически музей Перущица съгласно регламент (ЕС) 2016/679 и закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

1. Обща информация

От 01.07.2019 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Исторически музей Перущица осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент. 

2. Приложение на настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В качеството си на Администратор на лични данни, Исторически музей Перущица отговаря на всички изисквания на новата регулация, като  събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

3. Информация относно Администратора на лични данни:

  • Наименование: "Исторически музей Перущица"

  • Булстат 115186113

  • Седалище и адрес на управление: Област Пловдив, град Перущица, ул. „Петър Бонев” № 1

  • E-mail: museum.perushtitsa@abv.bg

  • Телефон.: +359 031 432 205

  • Обработващ личните данни на уеб сайта на Исторически музей Перущица: Павлина Бакова-Исова, назначена със Заповед на Директора № 88/31.08.2023 г.

4. Видове лични данни, които събираме от посетителите на уебсайта ни

Исторически музей Перущица може да събира единствено следните данни:

  • име и фамилия на физическото лице

  • телефонен номер

  • адрес на електронна поща

Ние обаче не събираме специални категории лични данни за вас, като например лични данни, разкриващи:

  • расов или етнически произход

  • политически възгледи

  • религиозни или философски убеждения

  • членство в синдикални организации

  • обработка на генетични данни

  • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице

  • данни относно здравословното състояние на лицето

  • сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице

  • лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.

5. Цели при събирането на личните ви данни

Понастоящем единствено обработваме данните ви с цел: 

  • Обработка на запитвания

  • Оказване на съдействие

  • Персонализирана комуникация с вас

Предоставянето на личните ви данни не е задължително. Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

  • оферти

  • маркетингови съобщения

6. Принципи при събирането на личните ви данни

Сигурността на данните ви е приоритет за нас. За тази цел Исторически музей Перущица е предприел адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации. Исторически музей Перущица може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

7. Срок на съхранение на личните ви данни

Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани. В края на периода на запазване личните ви данни ще бъдат анулирани, анонимизирани или обобщени.

8. Предаване на лични данни за обработване

Исторически музей Перущица като Администратор може по собствена преценка да предава част или всички ваши лични данни на обработващия лични данни в ИМ Перущица при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и да ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички ваши лични данни на трети страни.

9. Прехвърляне на личните ви данни в чужбина

Личните ви данни могат да бъдат прехвърлени в други държави в рамките на или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Винаги проверяваме дали са налице адекватни и подходящи предпазни мерки, съответстващи на приложимите закони за защита на личните ви данни.

10. Вашите права по отношение на личните данни

   • Оттегляне на съгласието за обработване на личните ви данни

Ако не желаете всички или част от вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Исторически музей Перущица за конкретна или за всички цели на обработване, вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения email. 

    • Вие имате право да изискате и получите от Исторически музей Перущица потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас.

    • Вие имате право да получите достъп до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. Исторически музей Перущица ви предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с вас в електронна форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Исторически музей Перущица си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

  • Вие имате правото да поискате от Исторически музей Перущица изтриване на свързаните с вас лични данни, а Исторически музей Перущица има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани 

- вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните ви и няма друго правно основание за тяхната обработка

- вие възразите срещу обработването на свързаните с вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество

- личните ви данни са били обработвани незаконосъобразно

- личните ви данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Исторически музей Перущица

- личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

За да упражните правото си на "забравяне", вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Исторически музей Перущица, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място документ за идентификация пред служител на Исторически музей Перущица.

11. Исторически музей Перущица не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

  • за упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация

  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата-членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени

  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве

  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели

  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

Исторически музей Перущица не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

12. Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Исторически музей Перущица да ограничи обработването на свързаните с вас лични данни, когато:

  • оспорите точността на предоставените от вас лични данни в срок, който позволява на Исторически музей Перущица да провери точността им

  • обработването е неправомерно, но вие не желаете личните ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено

  • Исторически музей Перущица не се нуждае повече от личните данни за целите на придобиването им, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции

  • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Исторически музей Перущица имат преимущество пред вашите интереси

13. Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за вас във връзка с използване на услугите на Исторически музей Перущица с подадено писмено искане на посочения имейл.

Вие можете да поискате от Исторически музей Перущица  директно да прехвърли вашите лични данни към посочен от вас администратор, когато това е технически осъществимо.

14. Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от Исторически музей Перущица да ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Исторически музей Перущица може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква прекомерно големи усилия.

15. Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на личните ви данни от Исторически музей Перущица, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Настоящата Политика за поверителност важи за потребители на уебсайта на Исторически музей Перущица.

Исторически музей Перущица може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

 

Дата на актуализиране: 01.09.2023 г.