Д-р Юлия Боева представя „Праисторически символи в свилениците от Софийско“

от: 2018-11- 2 18:00    до: 2018-11- 3 20:00Исторически музей гр. Перущица представя поредицата „Символите – културната памет на България”.

Езикът се мени, символът е вечен.

На 2 ноември (петък) от 18 часа, в Дановото училище Д-р Юлия Боева ще представи книгата си „Праисторически символи в свилениците от Софийско”.

АНОТАЦИЯ НА КНИГАТА

В шевиците върху женските ръкави от Софийско – свилениците, има поразителни съвпадения със знаци, изображения и символи от епохата на неолита. В тях, но в по-малка степен, могат да бъдат намерени също и изображения, характерни за бронзовата и желязната епохи, а почти като изключение – и изображения от ранно-християнската култура. Тези съвпадения могат да бъдат обяснени със спецификата на традиционната култура, характерна за селската община. Задачата на тази първа част от изследването е да се потърси праисторическия смисъл на една част от шевиците от Софийско – тези, които са изградени от геометрични мотиви. Втората част ще бъде посветена на изображенията в свилениците. От анализа дотук се стига до извода, че съответствието между света и човека в свещената геометрия на шевиците е начин за съзнателно предизвикване и поддържане на реда, както в света, така и в традиционното селско общество.

 

Д-р Юлия Боева е завършила ДМА „Панчо Владигеров“ със специалност музикална педагогия. Защитава дисертация за получаване на научна степен „кандидат по изкуствознание“, свързана с методологията на анализа.

Между 1979 и 1992 г. е научен сътрудник в Научно-изследователски институт по културата при КК и БАН, където работи върху проблеми на художественото възпитание, анализира концертната дейност у нас и изследва икономическата специфика на различните видове изкуства.

От 1992 г., след закриването на НИИК, е художник на свободна практика, с участие в изложби и самостоятелни изложби (вкл. 2002 г. в гр. Тояма, Япония и 2004 г. в зала „Средец“ на Министерството на културата).

През 2010 г. публикува монография за семиотична­та система през епохата на неолита „Мъдростта на Великата майка“, с второ издание през 2012 г.

От 2012 г. насочва научните си интереси към шеви­ците от Софийско и техните паралели с праистори­ческата символика. През 2015 г. публикува книгата „Богинята и рогатите глави“, а през 2017 г. – „Боги­нята и двуглавият кон“.

Последната ѝ книга е за геометричните символи в шевиците (2018 г.) – „Праисторически символи в свилениците от Софийско“. Работи върху втората ѝ част, посветена на изображенията в шевиците от Софийско.